Història de l’Atenció als malalts

Inicialment, tant la part econòmica com l’assistència als malalts, anava a càrrec d’una família particular que vivia en el mateix hospital.

Continua així fins l’any 1817 en que vingué de Barcelona, la germana Antónia Fàbregas i amb altres donzelles que vestiren s’encarregaren del servei fins el dia 15 d’abril de 1858 en que foren substituïdes per les germanes de la Puríssima Concepció.

La direcció de l’Hospital estava a càrrec generalment d’un sacerdot.

L’assistència facultativa anava a càrrec de metges de la localitat. Normalment el nombre de metges era de dos i un o dos els cirurgians, que o bé es tornaven o acudien els dos passant visita als malalts i atenent després les seves activitats privades.

Continua en condicions semblants, fins els primers anys dels 70, en que l’atenció d’infermeria, que fins llavors anava a càrrec de les religioses, passa a mans de personal titulat bé sigui religiós o laic.

Als voltants de l’any 1980 es jerarquitza el cos mèdic creant-ne els serveis de Medicina Interna, Cirurgia, Toco-ginecologia, Traumatologia, Anestesia i Reanimació, amb dedicació completa del seu cos mèdic.

Següent