Sostenibilitat

En els seus inicis, l’economia de l’Hospital es basava fonamentalment en almoines recollides de la mateixa parròquia i als dies festius en que recaptes a la pròpia vila, deixes, donatius, i fruits de censals.

Fou quant l’Hospital, per creixement de la població, i l’augment de les seves necessitats, que els administradors es veuen obligats a cercar noves fonts de finançament.

I aquestes fonts foren varies, algunes coincidint en el temps, i d’altres que naixeren i desaparegueren, segons les circumstàncies.

Així trobem els arxiu de l’Hospital, en lo referent a ingressos i despeses, que existeixen des de l’any 1700, les partides més notables són :

 • Almoines, deixes i censals que es mantenen al llarg de la seva història, en major o menor intensitat fins pràcticament a mitjans del segle XX.
 • Venda de vi, des de aproximadament 1730 a 1830, amb un fort increment entre 1790 i 1800, el vi que era comprat, en part era exportat a les colònies, principalment a La Havana, Rio de Plata i en general a Amèrica del Sud, el transport es feia amb vaixells de la costa catalana, principalment Sitges i Vilanova i la Geltrú, moltes vegades sense càrrec per els nolis.
 • Es a partir de 1806 que comencen a sortir ingressos per estances dels militars, producte de valls, funcions teatrals i lloguers de les propietats de l’Hospital. Es mantenen igual les almoines fins a mitjans del segle XX, deixat les estances que passen a ser privats, mútues i Seguretat Social i lloguer propietats que es mantenen avui dia.
 • Una altre activitat productiva es comença als voltants del 1820. Es tracta de la recollida de gotims, bé comprant-ne els drets o donats, per caritat, pel propietari, i venent-los o fent-ne vi també per vendre. Aquesta activitat es manté uns quinze anys.
 • En 1858 dins les festes de Carnaval, s’organitza la Cavalcada Benèfica a favor de l’Hospital. Subsistí amb més o menys fruit fins l’any 1936.
 • El dia 30 de maig de 1878, els Administradors de l’Hospital, juntament amb la Casa d’Empara i el Patronat de Pobres formen l’Empresa de Cotxes Fúnebres, que representa una altre font d’ingressos per aquestes Institucions. Continuà l’empresa fins l’any 1962, en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acordà el trasllat de cadàvers, que continua fent-se per tracció a sang, fos substituït per furgons automòbils que l’Hospital no podia afrontar.
 • El dia 29 de juny de 1894, s’inaugura la instal•lació dels banys “La Caridad” al Passeig del Carme, de Vilanova i la Geltrú, comprada per l’Hospital, Casa d’Empara, Patronat de Pobres i Sala d’Asil, també per aconseguir fonts per les entitats. L’any 1915 fou traslladat al Passeig del Carme de Ribes Roges, al costat de la Torre. Subsistí fins l’any 1936.
 • Per aquestes dades, 1887, es compren premses de vi, i barcasses per la càrrega de les naus fondejades a la nostra rada, els lloguers de les quals donaren els seus beneficis, tot i que per circumstàncies alienes a l’Hospital foren de curta durada.
 • Durant la guerra civil, convertit en asil (l’Hospital de Sang estava a la Casa d’Empara), els seus ingressos procedien bàsicament de festivals beneficis, estances de malalts i aportacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • Després de la guerra civil, els ingressos més rellevants eren almoines, festivals, tómbola, i rendes de patrimoni (arrendaments i rèdits).
 • A l’any 1944 contracte amb la Seguretat Social (ofici del Instituto Nacional de Previsión” Servicio “Seguro de Enfermedad” del 6 de novembre de 1944), l’Inspector Metge de la Zona Dr. Pedro Soler Bertot, s’interessa en conèixer amb quines condicions serien admesos, a l’Hospital, els casos d’urgències entre assegurats i beneficiaris de la “Caja Nacional del Seguro de Enfermedad”.

No fou doncs fins a la primera meitat dels anys 70, en que l’Hospital s’integra dins la xarxa d’entitats col•laboradores amb la Seguretat Social,

Amb data 1 de gener de 2009 la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni signa un acord de cessió de tots els seus drets i obligacions amb el Consorci Sanitari del Garraf, per un període de 30 anys, respecte a l’activitat sanitària que oferia fins la data.

A partir del dia 1 de gener de 2009 les fonts de finançament són :

 • Subvencions del “Mytic”
 • Subvencions del “Micinn”
 • Subvencions de la Generalitat, Ajuntaments
 • Subvencions / Ajuts amb Entitats Financeres, Empreses Comercials
 • Donatius d’Empreses Comercials i Particulars
 • Convenis amb el Consorci Sanitari del Garraf i amb el Consorci de Serveis a les Persones.
 • Lloguers de les propietats de la Fundació.

Següent